ข้อมูลโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรของโรงเรียน
แผนที่ตั้งของโรงเรียน
แผนผังบริเวณโรงเรียน
Home Page กลุ่มสาระฯ
ผลงานดีเด่นของโรงเรียน
เพลงประจำโรงเรียน
ตราประจำโรงเรียน
ผู้ดูแลระบบ
 
 

 

 

ประกาศจากทางโรงเรียน
ดาวน์โหลด!! เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาการ "PK Open House 2017" เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560
ประกาศรับสมัครนักเรียน ม. ๑ และ ม. ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ปฏิทินกิจกรรมสำหรับนักเรียน ระหว่าง กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2560
ใบสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.๔ (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม. ๑ (โครงการพิเศษ GEP)
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม. ๔ (โครงการพิเศษ IEP) ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าชั้น ม. ๑ และ ม. ๔ ประเภทความสามารถพิเศษ
ประชาสัมพันธ์เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม. 1
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม. ๑​ ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ประกาศเรื่อง ชี้แจงข่าวการทำประชาพิจารณ์
การแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก ครั้งที่ ๑๒​ (เอกสารดาวน์โหลด)
ใบเสนอราคา
รายชื่อผู้สมัครสอบ เลขประจำตัวสอบ อาคารสอบและห้องสอบ การสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12 อาคารสอบ : อาคาร 6 (อาคาร 84 ปี
ดาวน์โหลด!!!! เกียรติบัตรงานนิทรรศการวิชาการ PK OPEN HOUSE 2018
ตารางการสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ชั้น ม. ๑ - ๖
แก้ไข!!! เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาการ "PK Open House 2017" เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560
รับสมัครนักเรียนระดับชั้น "ม.๔" ปีการศึกษา ๒๕๖๑
รับสมัครนักเรียนระดับชั้น "ม. ๑" ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่ เว็บไซต์ bangkok2.org
ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561
แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ ๑ และรายงานตัวนักเรียนชั้น ม. ๒,๓,๕ และ ๖
การประกาศผลการสอบภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสุภัทร เงินดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมคงคา

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ศิลปะ
สุขศึกษาและพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
เอกสารการเรียนการสอน
นโยบายและแผนงาน
ปฎิทินโรงเรียน
ตารางเรียน
รายชื่อนักเรียน
แบบฟอร์มต่างๆ ของโรงเรียน
เผยแพร่ผลงานของครู
งานวัดผล
งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
ผู้ปกครองเครือข่าย
เว็บไซต์อ่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เว็บเขต สพม.2
เว็บ สพฐ.
โรงเรียนปทุมคงคาสมุทรปราการ
สมาคมนักเรียนเก่า
ผู้ปกครองเครือข่าย
การส่งเสริมการเรียนการสอน
ห้องเรียน GEP
ห้องเรียน IEP
ห้องเรียน Pre วิศวะ
ศูนย์ STEM โรงเรียน
ศูนย์เรียนร่วมของโรงเรียน
ห้องสมุดของโรงเรียน
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
เศรษฐกิจพอเพียง
facebook โรงเรียน