ข้อมูลโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรของโรงเรียน
แผนที่ตั้งของโรงเรียน
แผนผังบริเวณโรงเรียน
Home Page กลุ่มสาระฯ
ผลงานดีเด่นของโรงเรียน
เพลงประจำโรงเรียน
ตราประจำโรงเรียน
ผู้ดูแลระบบ
 
 

 

 

ตราประจำโรงเรียน
       

 

สีประจำโรงเรียน  –  สีน้ำเงิน-ฟ้า
     สีน้ำเงิน หมายถึง ความสง่า เข้มแข็ง และกล้าหาญ
     สีฟ้า หมายถึง ความสดใส สงบ เยือกเย็น 
อักษรย่อ  –  ป.ค.
สัญลักษณ์โรงเรียน  –  รูปดอกบัวสีชมพูบานลอยอยู่เหนือน้ำ อยู่ภายใต้คบเพลิง ดอกบัวสีชมพูบานลอยอยู่เหนือน้ำ หมายถึง ผู้ที่มีปัญญาสามารถสั้งสอนให้รู้แจ้งได้คบเพลิงหมายถึง แสงสว่าง คือปัญญา 
คติพจน์  –  ศึกษาดี มีวินัย  ใจนักกีฬา 
ปรัชญา  –  รกฺเขยยฺ อตฺต โนสาธํ ลวนํ โลนตํ ยถา
พึงรักษาความดีของตน ดั่งเกลือรักษาความเค็ม 
 
ดอกไม้ประจำโรงเรียน  –  ดอกบัว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสุภัทร เงินดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมคงคา

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ศิลปะ
สุขศึกษาและพลศึกษา
การงานอาชีพ
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
เอกสารการเรียนการสอน
ปฎิทินโรงเรียน
สาระสนเทศโรงเรียน
ตารางเรียน
รายชื่อนักเรียน
แบบฟอร์มต่างๆ ของโรงเรียน
เผยแพร่ผลงานของครู
งานประกันคุณภาพ
งานวัดผล
งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
ผู้ปกครองเครือข่าย
เว็บไซต์อ่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เว็บเขต สพม.2
เว็บ สพฐ.
โรงเรียนปทุมคงคาสมุทรปราการ
สมาคมนักเรียนเก่า
ผู้ปกครองเครือข่าย
การส่งเสริมการเรียนการสอน
ห้องเรียน GEP
ห้องเรียน IEP
ห้องเรียน Pre วิศวะ
ศูนย์ STEM โรงเรียน
ศูนย์เรียนร่วมของโรงเรียน
ห้องสมุดของโรงเรียน
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
เศรษฐกิจพอเพียง
facebook โรงเรียน